< Terug naar nieuws

Invoering Omgevingswet uitgesteld

18 november 2022 om 10:01

Afgelopen maand werd bekend dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet voor zes maanden wordt uitgesteld. Voor de watersport betekent dit nieuws feitelijk ook dat de voorgenomen verzegelingsplicht van de buitenboordafvoer van het boordtoilet minimaal voor dezelfde periode is uitgesteld.

Met enige regelmaat berichten wij over de invoering van de verzegelingsplicht. In het kort houdt deze plicht in dat de buitenafvoer van vuilwatertanks en toiletten aan boord op de binnenwateren verzegeld moeten zijn. Dit om te voorkomen dat er op de binnenwateren toiletwater geloosd wordt.

De invoering van de verzegelingsplicht hangt min of meer samen met de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Het is namelijk de bedoeling de verzegelingsplicht op te nemen in een nieuw Besluit activiteiten leefomgeving. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) stelt het Rijk algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving.

In het Bal staat ook of voor die activiteiten een melding of omgevingsvergunning nodig is. Daarnaast regelt het Bal wie het bevoegd gezag is. Het Bal geldt voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving – burgers, bedrijven en overheid. Het Bal vindt haar basis weer in de Omgevingswet.

Overigens kan de minister alsnog besluiten om de verzegelingsplicht in te voeren op basis van het bestaande Bal. Maar gezien de complexiteit en de grote belangen die er met de nieuwe Omgevingswet samenhangen, is niet te verwachten dat men koste wat kost een dergelijk relatief klein en ondergeschikt deel naar voren haalt.

Het Watersportverbond heeft destijds gepleit voor een overgangstermijn van 5 jaar. In hoeverre de minister aan deze wens tegemoet komt, is op dit moment nog niet bekend.