Gebruiksovereenkomst

Aansprakelijkheid

The Mobile Company heeft met zorg deze app ontwikkeld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. The Mobile Company is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door The Mobile Company verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

The Mobile Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie in de Waterkaarten app. The Mobile Company behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en/of foto's van The Mobile Company.

Niets uit deze app mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

The Mobile Company verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het gedrag van de gebruikers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de app verder te optimaliseren.

Deze bepaling doet niets af aan alle wettelijke rechten die u als consument heeft ter zake van bestellingen en/of aankopen in de Google Play store of Apple App Store.